76-dars. a/an va the artikllari

Bugungi darsimizda iz a/an va the artikllarning ishlatilish holatlarini ko’rib chiqamiz. A/an noaniq artikli A/an bejizga noaniq artikl deyilmaydi. a/an ishlatilganda aynan qaysi ot nazarda tutilayotganini bilib bo’lmaydi yoki ahamiyatga ega emas. Noaniq artikldan birlikdagi otlar oldidan foydalanamiz. a/an ma’nosi bir, bitta, birorta degan so’zga teng.Can you open a window? (Derazani ochib qo’ya olasanmi?)There are […]

Full text
sanaladigan va sanalmaydigan otlar

75-dars. Countable and Uncountable nouns 2

a/an va someni sanaladigon va sanalmedigon otlarda ishlatilishi. a/an artiklini birlikdagi sanaladigon otlar oldidan ishlatamiz: (car(mashina)/apple(olma)/shoe(tufli)) I need a new car. Menga yangi mashina kerak. someni ko’plikdagi sanaladigon otlar oldidan ishlatamiz: (cars(mashinalar)/apples(olmalar)/shoes(tuflilar)) I need some new shoes. Menga bir necha yangi tufli kerak. someni sanalmedigon otlar oldidan ham ishlatishimiz mumkin: (water(suv)/money(pul)/music(musiqa)) I need some water. […]

Full text

74-dars. Countable and Uncountable nouns

Otlar sanaladigon (countable) va sanalmedigon (uncountable)larga bo’linadi. Sanaladigon otlar birlikda, ko’plikda bo’lishi mumkin. Sanaladigon otlar oldidan raqamlar ishlatishimiz mumkin. Ya’ni sanaladigon otlardi sonini aniqlash maqsadida. singular-a car (mashina), the car (mashina), my car (mening mashinam) plural– cars (mashinalar), two cars (ikkita mashina), the cars (mashinalar), some cars (bir necha mashinalar), many cars (ko’pkina mashinalar) Birlikda […]

Full text
Ingliz tilida birlik va ko'plik

73-dars. Singular and Plural nouns

So’zlarda ko’plik shaklini yasash. Ko’p holatlarda so’zlarni ko’plik shaklini yasash uchun so’zning ohiriga «s» qo’shimchasini qo’shish orqali yasaymiz. Pastdagi jadvalga qarang: Agar so’zning ohiri -s / -sh / -ch / -x harflari bilan tugasa ko’plik shaklini yasash uchun → -es qo’shamiz. Agar so’zimiz -y harfi bilan tugasa, ko’plik shaklini yasash uchun -y tushirib o’rniga → […]

Full text

71-dars.-’s (Kate’s camera / my brother’s car)

Apostrof «`s» (ning) (egalikni bildiruvchi ‘s qo’shicmhasi) dan foydalanib, bitta odam / hayvonning biror narsaga egalik qilishi yoki a’zosi ekanligini ko’rsatib beradi. Robert‘s car Robertning moshinasi. `s ni It dan keyin otsiz ham sihaltishimiz mumkin. ‘Whose umbrella is this?’ ‘It’s my mother’s.’ Bu soyabon kimniki? Bu mening onamnning. s’ (larning) dan foydalanib, odamlar / hayvonlarning biror […]

Full text

70-dars.myself/yourself/themselves

Ingliz tilida o’zlikolmoshlari (Reflexive pronouns) fe’l yoki predlog yoki to’ldiruvchisi vazifasida gapning egasiga tegishli ekanini ko’rsatish uchun qo’llaniladi. Hozirgi zamon ingliz tilida qo’llanadigon o’zlik olmoshlari quyidagilar: I – men – me – menga – myself – o’zim he – u (erkaklarga) – him – unga – himself – o’zi she – u (ayollarga) – her […]

Full text

69-dars. I/me/my/mine

Bugun I/me/my/mine so’zlarini ko’rib chiqing. Ularning ildizi bir xil (men), bu «men» olmoshiga ishora qiladi. Men va mening orasidagi farq shundaki, ular gapning turli joylarida uchraydigan olmoshlardir. Ulardan biri ismga biriktirilgan va uni belgilaydi, ikkinchisi «erkin joylarda». Ingliz tili maxsus. Shu jumladan, chunki unda so’zlar juda ko’p. Bundan tashqari, ular bir xil yoki deyarli bir […]

Full text

68-dars.Whose is this? It’s mine/yours/hers

Egalik olmoshlari ingliz tilida olmoshlarga -niki qo’shimchasi bilan tarjima qilinadi. va allaqachon aniq bo’lgan ma’lumotlarni takrorlashdan saqlanish uchun ishlatiladi. Umuman olganda, u jumlani kamroq chalkashtiradi, chunki bir xil ma’lumotlar takrorlanmayapti. mine menikiours biznikiyours siznikihis uniki(erkak)hers uniki(ayol)theirs ularniki deb tarjima qilinadi. my/your keyin ot ishlatamiz. My hands are cold. Mening qo’llarim sovuq Is this your book? […]

Full text

67-dars. my/his/their

Olmoshlar egalik va tegishli degan ma’noni anglatadi. Ular Ikki xil: egalik olmoshlari va egalik aniqlovchilari. Biz otdan oldin egalik aniqlovchilaridan foydalanamiz. Ism o‘rnida egalik olmoshlarini ishlatamiz: Is that your scarf? It’s very similar to mine. Anavi sening sharfingmi? U menikiga juda o’xshash. my/his/their bulardan keyin + noun(ot) ishlatamiz his\her\their Exercises 1. Gaplarni bir hil yo’l bilan to’ldiring. Answers […]

Full text