10-dars. Can modal fe’li

Ingliz tilida can modal fe’li qila olmoq degan ma’noni bildiradi va egadan keyin qo’yiladi.Masalan: I can read. (Men o’qiy olaman)I can swim. (Men suzolaman). Can barcha shaxslar uchun bir xil ishlatiladi. I can, you can, he can va h.k.Biz can modal fe’lidan inkor gap yasamoqchi bo’lsak odatga ko’ra can dan keyin not yuklamasi qo’yamiz. Masalan:I […]

Batafsil o'qish

8-dars. Have / Have got

Have yoki have got bor bo’lmoq, ega bo’lmoq degan ma’nolarni anglatadi.Masalan: I have a book. Yoki I have got a book.Biz III shaxs birlik uchun (he, she, it) has ishlatamiz, qolgan barcha shaxslarga have ishlatiladi.Masalan: She has got a pen.    He has apples.Have gotdan inkor yasalganda, have va got orasiga not yuklamasi qo’yiladi.Masalan:  I have […]

Batafsil o'qish

7-dars. Demonstrative pronouns

Demonstrative pronouns ko’rsatish olmoshlari bo’lib, biror shaxs, narsa yoki predmet ko’rsatilganda ishlatiladi.Ko’rsatish olmoshlari 4ta bo’lib, ular: this, that, these va those.This – bu (yaqindagi 1ta narsa uchun)      This is a pen.These – bular (yaqindagi 1dan ortiq narsalar uchun) Those are pens.That – u, anavi (uzoqdagi 1ta narsa uchun)   That is a kite.Those […]

Batafsil o'qish

4-dars. Plurals

Ingliz tilida ko’plik (plural) shakli yasash uchun ko’pgina otlarga -s qo’shimchasini qo’shamiz. Masalan: birlikda book bo’lsa undan ko’plik yasash uchun -s qo’shimchasini qo’shsak kifoya: books – kitoblar. O’zbek tiliga -s qo’shimchasi-lar deb tarjima qilinadi.one flower – two flowersone zebra – four zebrasone lion – three lions Exercise 1. Rasmga qarang, nechta va qaysi hayxonlar borligini […]

Batafsil o'qish

2-dars. A/an artikli

Ingliz tilida a/an noaniq artikli otlar oldidan ishlatiladi. A/an ma’nosi bitta, bir degan ma’noda keladi. A book – kitob yoki bitta kitob. A pen – ruchka yoki bitta ruchka. An elephant – fil yoki bitta fil.A/an artikli faqatgina bitta narsalarga ishlatiladi. Agar biron nimaniko’plikda aytmoqchi bo’lsak a/an ishlatilmaydi. Misol: a book – two books  (kitob […]

Batafsil o'qish