116-lesson. Phrasal verbs 2 (put on your shoes / put your shoes on)

O’tgan darsimizda fe’lli iboralarni mustaqil ishlatilish holatini o’tgan edik. Bugungi darsimizda esa to’ldiruvchi bilan ishlatilish holatini o’rganamiz. Misol uchun: Put on – kiymoq Put on your coat or put your coat on. – Ushbu holatda predlogni objectdan oldin yoki keyin ishlatilishi mumkin. Ammo olmoshlar bilan ishlatilganda predlogdan oldin ishlatiladi: Put it on (not put on […]

Full text

115-lesson. Phrasal verbs (go in, fall off, run away etc.)

Bugungi darsimiz fe’lli iboralar mavzusida bo’ladi. Fe’lli iboralar ya’ni ‘phrasal verbs’ fe’l + predlog(lar) shaklida bo’ladi. Predlog va fe’l qo’shilgani hisobiga gapda ma’no ko’pincha o’zgaradi: Go in – ichkariga kirmoq I waited outside the shop.  I didn’t go in. – Men do’kon tashqrisida kutdim. Ichkariga kirmadim. Get in – mashinaga chiqmoq Sarah opened the door […]

Full text

114-lesson. Fe’l + predlog (listen to … , look at … etc.)

Bugungi darsimizda fe’l + predlog shaklini o’rganamiz. Quyidagilarni tarjimasi bilan yodlab oling. Biz call/phone/text/email fe’llarini predlogsiz insonlarga nisbatan ishlatamiz (predlogsiz): I have to phone my parents today. (not phone to my parents) Men bugun ota-onamga qo’ng’iroq qilishim kerak. Shall I text you or email you? Men senga email jo’nataymi yoki xat jo’nataymi? look at / […]

Full text
Sifat + predlog

113-lesson. Sifat + predlog (afraid of … , good at … etc.).

Bugungi darsimiz sifatlar bilan keladigan predloglar haqida bo’ladi. Quyida beriladigan adjective + preposition ni tarjimasi bilan yodlab olishingiz zarur: Predlog(of/at/for etc.)dan keyingi  fe’l -ing bilan yoziladi: Exercise 1. Rasmlarga qarang va gaplarni of/with/in va boshqalar bilan to’ldiring. Answers 2 in3 to4 at5 with6 of Exercise 2. Gaplarni in/of/with va boshqalar bilaan to’ldiring. Answers 2 at3 […]

Full text

110-lesson. in / at / on (places 2)

O’tgan darsimizda in/at/on predloglarining joyga nisbatan ishlatilishini o’tgandik. Bugungi darsimizda hech qanday qoida yo’q. Faqat  in/at/on predloglari bilan kelgan jumlalarni tarjimasi va qo’llanishi bilan yodlasangiz kifoya. In ‘Where’s Kate?’     ‘She’s in bed.’ ‘Keyt qayerda?’     ‘U yotoqda.’ David’s father is ill.  He’s in hospital. Devidning otasi kasal. U shifoxonada. I like to look at the stars […]

Full text
Ingliz tilida joy predloglari

109-lesson. in / at / on (places 1)

In (-da/ichida) predlogi joy uchun ham qo’llaniladi. Bunda ikki xil holatdagi joylarga nisbatan ishlatiladi: 1. yopiq joylarning ichiga ishora qilinganda; 2. o’zi ochiq bo’lsada katta-kichik maydonlarga va davlatlarga ishora qilinganda. ‘Where’s David?’     ‘In the kitchen. / In the garden. / In London.’ ‘Devid qayerda?’    ‘Oshxonada. / Bog’da. / Londonda.’ What’s in that box / in […]

Full text

108-lesson. before / after / during / while

Before (oldin), during (davomida) va after (keyin)ning ot bilan qo’llanishi, ya’ni before/during/after + noun: Everybody feels nervous before exams. Hamma imtihonlardan oldin asabiylashadi. I fell asleep during the film. Men film davomida uxlab qoldim. We were tired after our visit to the museum. Biz muzeyga tashrifimizdan keyin charchadik. Before (oldin), while (davomida/…da)  va after (keyin)ning […]

Full text

107-lesson. from … to / until / since / for

Bugun sizlar bilan vaqt predloglarining ishlatilishini o’rganamiz. from … to … – …dan …gacha We lived in Japan from 2003 to 2010. Biz Yaponiyada 2003dan 2010gacha yashaganmiz. I work from Monday to Friday. Men dushanbadan jumagacha ishlayman. Siz, shuningdek, toning o’rniga from… until… qo’yilsa ham bo’ladi. We lived in Japan from 2003 until 2010. Until […]

Full text