21-dars. Present Simple (I do)

Ingliz tili grammatikasi

Bu yerda ko’p kitoblar bor.                U muzqaymoq yeyapti.
Ular ko’p o’qiydi.                                U muzqaymoqni yaxshi ko’radi

Present Simple – Hozirgi zamon hisoblanib odatiy ish harakatlar, har doim takrorlanib turadigan ish-harakatlarni ifodalashda ishlatiladi.
They read a lot (Ular ko’p o’qiydi)
I work at school (Men maktabda ishlayman)
Your English is good. You speak very well. (Sening ingliz tiling yaxshi. Sen juda yaxshi gapirasan)

Ingliz tilida aniq Faktlar oldidan ham Present Simple ishlatamiz misol uchun?Lions eat meat. (Sherlar go’sht bilan ozuqlanishadi)
The water boils at 100C. (Suv 100 gradusda qaynaydi)
The earth goes round the sun. (Yer quyosh atrofida aylanadi)

Biz Present Simple zamonida III shaxs birlik (he, she, it) dan foydalanganimizda barcha fe’llarga -s (-es) qo’shimchasi qo’shiladi. Masalan:
I like ice cream = he likes ice cream
I work in a shop. My brother (he) works in a bank.
Lucy (she) lives in London. Her parents (they) live in Scotland.
It rains a lot in winter.

Otlardan ko’plik yasash mavzuimizda qanday hollarda -s va qaysi hollarda -es qo’shilishi haqida o’rgangan edi. Aynan o’sha qoida fe’llarga ham amal qiladi.

always/never/often/usually/sometimes kabi payt ravishlari bilan ham present simple qo’llaniladi. Ushbu so’zlar odatda ega va kesim o’rtasiga qo’yiladi.

Susan always gets to work early. (not Susan gets always)
I never eat breakfast. (not I eat never)
We often go away at weekends.
Mark usually plays football on Sundays.
I sometimes walk to work, but not very often.

EXERCISES

Exercise 1. Qavs ichida berilgan fe’llarni -s yoki -es qo’yib yozib chiqing

Javoblari

2.thinks
3.flies
4.dances
5.has
6.finishes

Exercise 2. Rasmda tasvirlangan odamlar haqidagi gaplarni tugallang. Quyidagi fe’llardan foydalaning:

Javoblari

2.They live.
3.She eats.
4.He plays.
5.They go.
6.He sleeps

Exercise 3. Quyida berilgan fe’llardan foydalanib gaplarni yakunlang.

Javoblari

2.open
3.closes
4.teaches
5.meet
6.washes
7.costs
8.cost
9.boils
10.like, likes

Exercise 4. Ushbu so’zlardan gap tuzing. Fe’llardan tog’ri foydalaning.

Javoblari

2.I never go to the cinema.
3.Martina always works hard.
4.Children always like chocolate.
5.Jackie always enjoys parties.
6.I always forget people’s names.
7.Sam never watches TV.
8.WE usually have dinner at 7:30.
9.Kate always wears nice clothes.

Exercise 5. O’zingiz haqingizda yozing. always/never/often/usually/sometimes dan foydalaning

0

21- dars yakuni bo’yicha test

Savollarni o’qing va to’g’ri javobni belgilang

1 / 10

Hozirgi oddiy zamonda 3- shaxslarga qanday qo’shimcha qo’shiladi?

2 / 10

My dad _____ at 7 o’clock every day.

3 / 10

Jim’s a postman. He _____ letters to people.

4 / 10

Hozirgi doimiy haraktlarni ifodalovchi zamon qaysi?

5 / 10

_____ he _____ three children?

6 / 10

Every time he _____ a glass of lemonade before breakfast.

7 / 10

She _____ _____ from America.

8 / 10

_____ you speak three languages?

9 / 10

Most days the shop _____ at 10.00 p.m.

10 / 10

Usually so’zining tarjimasi to;g;ri berilgan qatorni toping.

Your score is

NEW WORDS (yangi so`zlar)

1a lotko’p10thinko’ylamoq
2boilqaynamoq11finishtugatmoq
3costnarxda turmoq12alwaysdoimo
4washyuvmoq13usuallyodatda
5youngyosh14neverhech qachon
6dirtykir, iflos15oftentez-tez
7earlyerta16sometimesba’zida
8forgetunutmoq17expensiveqimmat
9wearkiymoq18enjoyrohatlanmoq
4 50 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments