13-dars. Present Continuous

Ingliz tili grammatikasi

Bugungi darsdan boshlab ingliz tilidagi zamonlarni qisqaroq va soddaroq qilib tushuntirib borishga harakat qilaman. Ingliz tilida 16 ta zamon bor. Bugun men shulardan biri bo’lgan Present Continuous (Hozirgi davomli zamon) haqida bo’ladi darsimiz.
Biz present continous dan hozirda sodir bo’layotgan ish harakatni bildirish uchun foydalanamiz.
Masalan: He is sleeping now. U hozir uxlayapti
I am reading now. Men hozir o’qiyapman.

Present continuous ni yashashda biz quyidagi strukturadan foydalanamiz.

Subject + to be (am, is, are) + verb + ing

You       +        are                +  read +  ing.   Sen o’qiyapsan

Inkor shakli yasalganda esa to be (am, is, are) dan keyin not yuklamasi qo’yiladi.

You are not reading. Sen o’qimayapsan.
I’m not working. Men ishlamayapman.

So’roq shaklini yasamoqchi bo’lganimizda esa, doimgidek to be fe’lini egadan oldinga qo’yamiz:

Are you working?  Ishlayapsizmi?
Is he playing?        U o’ynayaptimi?

Spelling rules (Talaffuz qoidalari):
work – working, read – read ing, climb – climb ing, fly – fly ing
BUT: cut – cutting, put – putting, write – writing, dance – dancing

1. Fe’llarga -ing qo’shing

Javoblari

2.swimming
3.cutting
4.cooking
5.riding
6.running
7.dancing
8.writing
9.saying

2. am, is yoki are qo’yib gaplarni tugallang

Javoblari

2.is
3.am
4.are
5.are
6.is

3. Rasmga qarang va qavs ichidagi fe’llardan foydalanib gaplarni tugallang.

Javoblari

2.Aldo and Kara are wearing T-shirts.
3.Vivi is eating an ice-cream.
4.Pedro is sitting under a beach umbrella.
5.Arturo is swimming.
6.Tony and Bea are writing their names on the sand.

4. ‘m not, aren’t yoki isn’t qo’ying

Javoblari

2.isn’t
3.aren’t
4.aren’t
5.isn’t
6.’m not

5. Rasmga qarang va quyida berilgan fe’llardan foydalanib odamlarni nima qilayotganligini yozing.

Javoblari

2.Ivan and Katya are not dancing.
They are sitting.
3.Billy is not making a sandcastle.
He is swimming.
4.Paola is not riding a motorbike.
She is driving a car.
5.Susan and Miriam are not listening to music.
They are playing tennis.
6.Joshua is not painting a picture.
He is reading a book

Qisqa javob berish

6. Savollarga javob bering. Qisqa javoblardan foydalaning.

Javoblari

2.No, they aren’t.
3.Yes he is.
4.Yes, she is.
5.No, she isn’t.
6.No, they aren’t.

7. Savollar yozing va ularga javob bering.

Javoblari

2.Are the dogs sleeping? Yes, they are.
3.Is your sister writing a letter? No, she isn’t.
4.Is Chris sitting in the garden? Yes, he is.
5.Are you talking on the phone? No, I’m not

8. Qavs ichidagi fe’llarni present continuousda ochib chiqing

Javoblari

1.’m sitting
2.’m listening to music
3.’re swimming
4.’s eating
5.’s making

0

13- dars bo’yicha test savollari

Savollarni o’qing va to’g’ri javobni belgilang

1 / 11

Ben and I ……….. swimming now.

 

2 / 11

Is mum cooking?

3 / 11

Inkor shakli to’g’ri yozilgan gapni toping.

4 / 11

Lie + ing

Qo’shimcha to’g’ri qo’shilgan qatorni toping.

5 / 11

Mos  »to be» ni qo’ying.

Your friends ….. doing  homework now.

6 / 11

We ….. watching  a good documentary.

7 / 11

Oh no! It …. .  We can’t go out.

 

8 / 11

Are you ……. a good  time?

Yes, we ……….. .

9 / 11

Why are you …… a suit?

10 / 11

He ‘s ……. down.

11 / 11

I …. tennis this afternoon.

Your score is

New words (yangi so`zlar)

1standturmoq6barkbaqirmoq
2walkyurmoq7sandcastlequmliqasr
3cutkesmoq8makeyasamoq
4putqo`ymoq9sandqum
5workishlamoq10talkgaplashmoq

4.1 190 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments