14-dars. Present Simple

Ingliz tili grammatikasi

Sizlar bilan biz oldingi darsimizda Present Continuous – Hozirgi davomli zamon haqida gaplashgan edik. Bugungi mavzuimiz Present Simple – Hozirgi oddiy zamon.
Biz Present Simple zamonini doimiy yoki qaytarilib turadigan ish harakatga nisbatan ishlatamiz.
Masalan: I go to school everyday. Men har kuni maktabga boraman.
You work at the hospital. Siz shifoxonada ishlaysiz.

Biz Present Simple zamonida 3-shaxs birlik (he, she, it)dan keyin keladigan fe’llar uchun -s yoki -es qo’shimchalarini qo’shamiz.
He goes to school everyday
My mother (she) works at the hospital.

Present simple yasash uchun quyidagi formuladan foydalanamiz:

Subject +   Verb (III+es) +   Object

I            +   work             +     at the hospital

He + goes + to school everyday
Inkor gap yasaganimizda egadan keyin do not (do’nt) yoki does not (doesn’t) qo’yamiz.
I don’t like ice cream
Tom (he) doesn’t work at school
So’roq gap yasaganimizda esa biz doim egadan oldinga Do yoki III-shaxs birlik uchun Does ni qo’yamiz.
Do you work at the hospital?
Does she speak English?

III shaxs birlikka s yoki es qo’shamiz deb aytdik. Agar fe’limiz ss, sh, ch, x, o bilan tugasa es qo’shamiz.rushes
brush – brushes
do  – does

undosh harf + y bilan tugasa ies qo’shamiz.
cry – cries
fly – flies

qolgan undosh harflar bilan tugasa s qo’shamiz.
know – knows
walk – walks

1. 3nchi shaxs birlikda yozib chiqing

Javoblari

2.tries
3.enjoys
4.flies
5.runs
6.catches
7.likes
8.pushes
9.says

2. Jadvalga qarang va kim qanday sport o’ynashini yoki o’ynamasligini yozing.

Javoblari

2.Sofia and Chris play tennis and basketball.
They don’t play football.
3.Rose plays football and basketball.
He doesn’t play tennis.
4.Zack plays tennis and basketball.
He doesn’t play football.
5.Ann and I play football and tennis.
we don’t play basketball.

3. Har kuni Carol nimalar qilishini yozing

Javoblari

2.has
3.goes
4.has
5.does
6.watches
7.goes

Savol tuzish va unga qisqa javob berish

4. Do yoki does qo’ying.

Javoblari

2.Does
3.Do
4.Do
5.Does
6.Does

5. Savollar yozing.

Javoblari

2.Does she play the guitar?
3.Does Carlos listen to music?
4.Do dogs run fast?
5.Does your friend speak English?
6.Do Liz and Ben go to school?

0

14- dars bo’yicha yakuniy test

Savollarni o’qing va to’g’ri javobni toping

1 / 10

_s  qo`shimchasi to’g’ri qo’shilgan qatorni toping.

 

2 / 10

He and John ……… to school every day.

3 / 10

In winter Sheila ……….  skiing and in summer ………. tennis.

Gapni mos fe’l bilan to’ldiring.

4 / 10

Mos ko’makchini toping.

_____ he like his job?

5 / 10

Present simple zamonda 3- shaxslar uchun ko`makchi fe’lni aniqlang.

6 / 10

We always …………  lemonade in the evenings.

Mos fe’lni aniqlang

7 / 10

I ………….  lots of books every year.

To’g’ri javobni aniqlang.

8 / 10

The sun …………………. in  the day time.

Mos kelgan fe’ni tanlang.

 

9 / 10

Present simple qanday harakatlar uchun foydalaniladi.

10 / 10

Mary  …………… face every morning.

Your score is

New words (yangi so’zlar)

1try harakat qilmoq6speakgapirmoq
2enjoy  zavqlanmoq7playo`ynamoq
3catch  ushlamoq, tutib olmoq8drivemashina haydamoq
4push itarmoq9likeyoqtirmoq
5get up o’rnidan turmoq10eatyemoq
4 274 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments